keskiviikko 28. toukokuuta 2014

Ohjelmani demareille vuonna 1996

Vuonna 1996 SDP järjesti avoimen kirjoituskilpailun, jolla käynnistettiin periaateohjelman uudistustyö. 
Osallistuin ohjelmantekoon viettelevällä nimimerkillä Politiikka on tahdon asia - ja voitin kisan. Palkkion, 5000 markkaa, suoritin lyhentämättömänä verottajalle, kuten pitääkin. 
Kirjoitushanke on kuvattu kokonaisuudessaan Image-lehdessä ja kirjassani Viemärirotta (1998). Mutta koska aihe on ikuisesti ajankohtainen ja jotkut toverit ovat tekstiä kyselleet, julkaisen sen uudestaan. 
Ja tietysti voi pohtia, mitä olisi tapahtunut, jos SDP olisi 1990-luvulla ottanut ohjelmani vakavasti.

Tulevaisuuden kohtalonkysymys:

Hallitsevatko markkinat kansalaisia vai kansalaiset markkinoita? 

URHO KEKKONEN julkaisi vuonna 1937 kirjan nimeltä "Demokratian itsepuolustus". Teoksen ydinajatus oli se, että kansanvaltaisten poliittisten liikkeiden on kyettävä puolustautumaan totalitarismia vastaan. Lähes kuusi vuosikymmentä myöhemmin "demokratian itsepuolustus" on entistäkin polttavampi haaste.
Nyt kansanvaltaa ei horjuta mikään ulkoinen uhka, kilpaileva pakkovallan aate, vaan politiikan sisäinen rapautuminen. Vaaleilla valitut edustajat ovat luovuttaneet valtaansa kansainvälisille markkinavoimille.
Rahoituksen ja kaupan markkinat ovat maailmanlaajuistuneet nopeasti 1970-luvulta alkaen, kun pääomien liikkeitä ryhdyttiin vapauttamaan kaikissa vauraissa teollisuusvaltioissa. Maailman valuuttamarkkinoiden
vaihto ylittää joka päivä 5000 miljardia markkaa — yli kolme kertaa enemmän kuin rikkaiden teollisuusmaiden G7-ryhmän yhteenlasketut valuuttavarannot. Maailmankauppa on kasvanut monikymmenkertaiseksi, ja monikansallisten suuryritysten sisäinen kauppa on jo ylittänyt perinteisen ulkomaanviennin arvon.
Kansantaloudet, puolueiden periaateohjelmien ja toimintamallien tarkoittamassa mielessä, ovat kadonneet.

PÄÄOMIEN liikkeiden vapauttaminen asettaa kaikelle yhteiskunnalliselle toiminnalle aivan uuden paradigman. Mullistus on yhtä perusteellinen kuin Neuvostoliiton romahdus. Kylmän sodan — ja erikoisesti Suomessa YYA-politiikan — doktriinit ovat vaihtuneet uusiin. Sen sijaan globaalin markkinatalouden vallankumousta ei ole rekisteröity yhteenkään puolueohjelmaan.
Eurooppalainen vasemmisto on joutunut vaikeasti selitettävään ristiriitaan. Mikä tahansa puolueen aatteesta johdettava käytännön toimi saa väistyä "talouden lainalaisuuksien" edessä.
Tekoja perustellaan "vaihtoehdottomiksi", mikä loukkaa kansanvallan ydintä — avointa poliittista keskustelua. Kun ylemmän makroideologian — vapaiden markkinoiden opin — sallitaan sanella poliittisia ratkaisuja, poliittiset väitelauseet menettävät jo vähiin käynyttä uskottavuuttaan. Kansalaiset suhtautuvat politiikkaan yhä kyynisemmin, koska poliitikot ensimmäisinä myöntävät, että valta on muualla: "markkinoilla".
Mutkallisinta on se, että "markkinat" eivät ole yksituumainen poliittinen subjekti. Ankarimmatkaan uusliberalistiset taloustieteilijät eivät väitä, että markkinat ovat "vapaat", tai että ne voisivatkaan olla. Markkinoita siis säädellään aina poliittisin päätöksin — kuten vasemmisto on aina korostanut.
Vasemmistolla ei kuitenkaan ole johdonmukaista, periaatteista, arvoista ja ihmiskäsityksestä johdettavaa suhdetta maailmanlaajuiseen markkinamekanismiin. (SDP esimerkiksi puolustaa suomalaisen työelämän sopimusjärjestelmiä vapaalta kilpailulta – sen sijaan maatalouden se haluaa sopeuttaa maailmanmarkkinoiden hintatasoon.) Näin ollen vasemmisto on mykkä ja voimaton, kun "vapaiden markkinoiden" ideologia hallitsee suvereenisti keskustelua.
Kansalaisyhteiskunnan on päästävä vuoropuheluun markkinoiden kanssa. Se on jokaisen poliittisen liikkeen tärkein tulevaisuuden haaste.
Edempänä hahmotellaan tämän vuoropuhelun keskeisiä kysymyksiä.

YLEISESTI OTTAEN markkinatalouden klassiset perusolettamukset — kysynnän ja tarjonnan, hinnanmuodostuksen teoriat — ovat mielekkäitä, mikseipä kiistattomiakin.
"Vapaiden" markkinoiden mekanismiin sisältyy kuitenkin useita heikkouksia, jotka ovat yhteiskunnallisesti suorastaan tuhoisia — ellei poliittinen tahto puutu markkinoiden toimintaan. Viime kädessä politiikkaa tarvitaan pelastamaan markkinatalous itsemurhalta.
1. Markkinamekanismi ulkoistaa niin suuria ja olennaisia kustannuksia, että useimpia hintamekanismeja ja hyvinvoinnin mittareita on syytä pitää vakavasti virheellisinä.
Markkinat jättävät melkein poikkeuksetta huomiotta toiminnan ympäristölle aiheutuneet kulut, mikäli lainsäädäntö tai kuluttajapainostus ei toisin pakota. Ympäristökuormituksen hinnoittelu on teoreettisestikin monimutkaista, mutta myös poliittisesti vaikeaa. Monikansallisilla yrityksillä on suuri painostusvalta ja ne kilpailuttavat valtioita alhaisin normein. EU:ssa on valmisteltu tosi mielessä yhdistettyä hiilidioksidi- ja energiaveroa jo toistakymmentä vuotta, mutta sen toteutuminen on vielä kaukana.
Markkinat ulkoistavat myös sosiaalisia kuluja. Työttömyyden, syrjäytymisen, turvattomuuden, fyysisten ja henkisten vaurioiden kustannukset jäävät yhteiskunnan kontolle. Monikansalliset suuryritykset siirtävät tuotantoaan maihin, jotka ovat valmiit "sosiaaliseen dumppaukseen". Euroopan unionin työttömyysaste näyttää vakiintuneen korkealle, ja useisiin vanhoihin teollisuuskeskuksiin on syntynyt uusi alaluokka, jonka sukupolvesta toiseen periytyvä osattomuus ja köyhyys on vaikeasti korjattavissa — samoin kuin vastaavassa suhteessa kasvava rikollisuus ja kaupunkien rappio. Kaikkialla Euroopassa myös keskiluokka on entistä turvattomampi. Nekään, joilla työpaikka on, eivät voi olla varmoja sen pysyvyydestä tai vakaudesta. Elämän hallinnan mahdollisuudet kapenevat.
2. Myös taloudellisen toimeliaisuuden mittarit antavat harhaanjohtavan kuvan kansan hyvinvoinnista. Poliittiset päättäjät tuijottavat usein bruttokansantuotekäyriä ja päättelevät niistä ratkaisujensa onnistumisen. Jokainen myyty ase, ammuttu luoti, hälytetty ambulanssi ja ostettu ruumisarkku kasvattaa BKT:ta. YK:n kehitysohjelma onkin esitellyt HRI-mittarin (Human Resources Index), joka ottaa huomioon myös lukuisia sosiaalisia muuttujia. Kuvaavaa on, että Suomi on poikkeuksetta sijoittunut "hyvinvointi-indeksissä" monta sijaa alemmaksi kuin "rikkausindeksissä".
3. Onkin hyvä syy epäillä, että ylipäätään teoria, jonka mukaan mekaanisesti mitattu talouskasvu tuottaa ilman muuta hyvinvointia, on vakavasti virheellinen. Suomen hallitukset ovat luottaneet siihen, että voimakas talouskasvu supistaa merkittävästi työttömyyttä. Vaikka talous kasvaisi toivotusti, siis aivan poikkeuksellisen voimakkaasti poikkeuksellisen pitkään, 20 prosentin suurtyöttömyyden arvellaan laskevan vain 12-13 prosenttiin – joka on edelleen sietämättömän korkea. On myös perusteltua olettaa, että tavoitteeseen ei päästä, vaikka talous lasketusti kasvaisikin. Läntisen Euroopan sitkeästi kaksinumeroisen työttömyyden syynä pidetään "jobless growth" -ilmiötä - talous kasvaa, mutta työpaikkoja ei sanotusti synny. Kasvu syntyy toiminnan tehostumisesta yleensä ja automatisoitumisesta erityisesti.
Varsinkin työväenliikkeelle on vaikeaa sopeutua ajatukseen, että suurelle osalle ihmisiä ei kerta kaikkiaan ole löydettävissä perinteisesti määriteltyä palkkatyötä. Jos näin kuitenkin on, eikö inhimillisesti katsoen olisi viimeinen hetki luopua tiukasta karsinoinnista työtätekeviin ja työttömiin; tuottaviin ja tuottamattomiin? Suuri osa työttömän kärsimyksestä liittyy hyödyttömyyden, huonommuuden tunteisiin – ja syyllisyyteen. Rajuimmin työttömiä syyllistävät ne oikeistolaiset sosiaalidarwinistit, joiden mielestä työttömyys johtuu vain työhaluttomuudesta. Ensimmäinen askel tosiasioiden tunnustamiseen on kansalaispalkka tai negatiivinen tulovero, toinen askel työttömyyteen liittyvän nöyryyttämiskoneiston asteittainen purkaminen.
4. Markkinat toimivat yleisesti ottaen lyhytjänteisesti, niin erilaisista toimijoista kuin erilaiset markkinat muodostuvatkin. Useat sijoittajat ja yritykset hakevat suurin pääomin nopeita keinotteluvoittoja. Nekin, jotka pyrkivät mahdollisimman riskittömiin sijoituksiin, eivät useimmiten tarkastele sijoituksiaan kymmentä vuotta pidemmällä tähtäimellä.
Luontoa ei voi kuormittaa loputtomiin. Ihmisiä ja ihmisten yhteisöjä ei voi rikkoa seuraamuksitta.
 Markkinatalous lähestyy menestyksensä rajoja, ratkaisevaa tilinpäätöstä. Siihen voi kulua viisikymmentä tai viisi sataa vuotta, mutta markkinoiden logiikka itsellään ei kykene vahinkoa oikaisemaan. Se on politiikan tehtävä; sen toimintajänne on ylisukupolvinen.
Markkinat tarvitsevat politiikkaa voidakseen ylipäätään toimia.

POLIITTISEN LIIKKEEN suuri tulevaisuuden missio on siis saada markkinat sisäistämään toimintansa yhteiskunnallisia kuluja, saada ne omaksumaan kansalaisten argumentit ja kokemukset. Politiikan tehtävä on tuoda numeroiden ja käyrien maailmaan taju todellisuudesta - ihmisten arki.
Tällä periaatteella on myös käytännölliset, ajankohtaisetkin ulottuvuutensa.
Ilmastoltaan kylmä, maaperältään karu, asutukseltaan harva ja väeltään vähäinen Suomi ei pysty edes periaatteessa kilpailemaan halvoilla kustannuksilla. Hyvinvointivaltion rakenteineen, tasa-arvon perinteineen ja korkeine koulutustasoineen Suomi ei myöskään kykene tarjoamaan halpaa työvoimaa. Jos maailmantaloudessa vallitsee raain ja lyhytnäköisin saalistuskapitalismi, Suomen yhteiskuntamalli on tuomittu tuhoon.
Toisaalta Suomella on tarjota oivallinen yhdyskuntarakenne — viemäriverkoista tietoverkkoihin —, osaava ja koulutettu työvoima, puhdas luonto ja turvallinen ympäristö. Brittiläiset valtiotieteilijät arvioivat New Statesman -lehdessä syksyllä 1994, että Suomi on "maailman demokraattisin maa". Vaikkei tällaisilla listoilla olisikaan suurta merkitystä, havainto paljastaa jälleen yhden Suomen hyödyntämättömän kilpailuvaltin: hyvinvointivaltion kansalaiset luottavat sinänsä demokraattiseen järjestelmäänsä, pitävät sitä legitiiminä — ainakin toistaiseksi. Suomi on ihanteellinen toiminta-alusta yrityksille, jotka toimivat pitkäjänteisesti ja kestävää menestystä tavoitellen.
Suomalaisilla on siis itsekkäätkin syynsä ohjata maailmanlaajuista markkinamekanismia nykyistä vastuullisempaan suuntaan.
Integroituvat markkinat eivät vie valtaa poliitikoilta eivätkä poliittiselta liikkeeltä - ellei sitä anneta pois. Sen sijaan, että poliitikot selostavat markkinoiden vaatimuksia kansalaisille, heidän tulee edustaa kansalaisia markkinoiden edessä.
Siihen vaaditaan tahtoa. Tahtoa demokratian itsepuolustukseen.

1 kommentti:

 1. Mitä arvaisi sanoa kun Antti Rinne vielä räpyttelee perhosensiipiään ? Pianhan ne kohmettuvat pääministeri Vapaavuoren tietäessä mitä tehdä: pelastakaa edes rikkaat. Ja Rinteelle henkilökohtaisesti: liity rintamaan!

  Vapaavuoren (Stadigh,Eloranta muut neuvokkaansa) Kasvupolitiikka on Private Equity aktiviteettia. Kasvuyritys ostaa toiset markkinoilta ja keskittyy entistäkin pontevammin omistajaintressin edistämiseen.Ostettavaville raha kelpaa.Kasvuyritys sitten saneeraa huseeraa ja alistuu paitsi osinkoulostajaksi myös velkaantujaksi eli korontuottajaksi saamamiehille.

  Ja muuta sälää jota maailmassa voitokkaasti tehdään ja toista kuin yliopistoissa tentitään.

  Kaverithan ovat kaapanneet paitsi henkishengellisen hegemonian, niin myös ainoat real money säästöt eli eläkerahastot. Ne Rinteen pitäisi ottaa takaisin palkansaajille. Sitäkin kipeämmin kun pankit ovat jumiintumassa.

  Osuuspankkien hätä parahti jo ilmoille ja se on ottamassa rahaa sisään eikä panemassa sellaista kiertoon ja lisäämään kuten yhteiskuntasopimus on edellyttänyt. Osuuspankit pyytävät sisään 3,5 prosentilla Tuotto-osuuksia parantamaan vakavaraisuuttaan. Se on ehto jotta antolainausta ei tarvitsisi tykkänään sammuttaa tai peräti ruveta keräämään ulkona olevia lainoja takaisin. Ja viime kädessä tämä omistajilta pyydettävä Tuotto-osuus omapääoma on tappiopuskurin vahventamista. Puskurin puskurointia tarvitaan muun finanssiyhteisön luottamuksen säilyttämiseksi.

  Koko Suomea valjastetaan pankkien takia AAA kuristukseen alhaisesta valtionvelasta huolimatta jotta pankien implisiittinen takaaja valtio vakuuttaisi olevansa rahapiirin turvana ja jotta pankit saisivat interbankmarkkinoilta liki-ilmaista täytettä bondiensa ja CP:ittensä rullamiseen eräpäivästä seuraavaan. Siis ottolainaukseensa koti- ja ulkomailta.

  Sanon vain että pankit on pantava lainaamaan jokaiselle perhe ja pien ja isolle firmalle niiden edetessä. Mutta ei olemassaolevien firmojen ostamisiin ja lahtaamisiin Kasvufirman omistajien lähipiiriläis intresanttikaveriston koronsaajien muun Vapaavuoriporukan hyväksi. (Stubb ja Risikko jäisivät derivaattoina puheenjohtajina/pääministereinä vapaaotteisen ja määrätietoisen rikkaistopolitiikan alle -ja hyväksyjiksi.)

  Pankit kykenevät ja ovat painostettavatkin lainaamaan -hyvän maksuvälitysmonopolinsa (kortit) tuottaessa. Niistä olisi dynaamisiksi yrityslainottajiksi pankkilakien EUtiukentumisesta huolimatta, jos niillä on selkeä näköala arvopaperistaa uuslainoituksena työeläkeyhtiöihin, ja edelleen vaikka EKP:hen.

  Uusluotot ovat edelleen myytävää likvidiä eli rahavoimaista valuuttaa maailmalla ja kotona vahvistaa firmojamme ja perustaa uusia. Se että työeläkerahastot eivät kasva eläkemenojen noustua, ei estä tätä Rinteelle kipuamista. Rahaa voidaan palauttaa pikkuhiljaa globaalista finanssipyörityksestä kotimaiseen reaaliseen elinkeino ja infra ja kulttuuripanostuksiin.Kultuuripanostusten osalta korkoa ihan halusta maksaisi Koneen Säätiö ja Kulttuurirahastokin kumppaneina jos kuka sivistynyt heille luennoisi maailman uudesta laidasta eli laidattomuudesta.

  Ja arvopaperistetut -pankin kautta Ilmarisen/Varman kautta yleisölle eli sijoituskykyisille ja säästömahdollisuuksia kaipaaville kansalaisille ohjattaville obligaatioille olisi vahva kysyntä herautettavissa hetkessä. Ja jos vielä vahva turva aivan eli Hakaniemi asian puolesta liputtaisi! Toimitsijat kautta maan, liityttekö pikku rahastajiin vai kansakunnan tulevaisuuteen ? Mitä tähän lyhykäiseen kirjoitelmaan tulee, tämä on asiaa eikä hupia.Jukka Sjöstedt

  VastaaPoista

Jatka keskustelua!

Tunnisteet

10 kirjaa rahasta (3) 1989 (1) 1990-luvun lama (1) 2009 (1) 2010 (1) 70-luvun tv-sarjat (1) A-Studio (1) Aalto-Setälä Pauli (1) Aamulehti (3) ABS (2) Adiga Aravind (2) Aho Esko (8) Ahtisaari Martti (1) Airisto Lenita (2) Ajankohtainen kakkonen (1) Ajankohtaisen kakkosen homoilta (2) Akerlof George A. (1) Aktia (1) Al Qaida (1) Ala-Nissilä Olavi (1) alaluokan synty (1) Alanko-Kahiluoto Outi (1) Aleksanteri II (1) alijäämä (1) Alkio Mikko (1) Allen Woody (1) Allianssi (1) Alma (1) Ambea (1) Amma Äiti (1) ampuma-aselaki (1) ANC (1) Ankersmit Frank (1) Ankka Aku (3) Antonova Irina (1) Apple (1) Apunen Matti (4) arabikevät (1) Areva (1) Arhinmäki Paavo (1) Arla (1) Arola Heikki (1) Arvonen Jori (1) arvonlisävero (1) arvopaperistaminen (1) aseiden säilytys (1) Asser et Turnbull (1) asset-secured bond (1) Asuntolaina (1) Atlantic Monthly (1) Atria (1) Atta Muhammed (1) Attendo (1) Augustus International (1) austerity (4) Baby Friendly Hospital (1) Backman Jouni (1) Balzac Honoré de (2) Bank of America (1) Barnier Michel (1) Barroso José Manuel (1) BC Nokia (1) Becker Gary (2) Berliinin muurin murtuminen (1) Berliln Isaiah (1) Berlusconi Silvio (1) Bernadotte Estelle (1) Bernanke Ben (1) Berner Anne (1) Bharat Krishna (1) biodiesel (2) Bitterlich Joachim (1) Blanchard Olivier (2) Bono (2) Borg Anders (1) Bratislava (1) Breivik Anders Behring (2) Brown Gordon (2) Brown James (1) Bryssel (1) Buddenbrookit (1) bullshit (1) Bunga Bunga (1) Burlesconi Silvio (1) Bush George W. (1) Cameron David (1) Carema (1) Cassidy John (1) Christensen Lars (1) Churchill Winston (2) Chydenius Anders (1) Chydenius Antti (1) Citigroup (1) Claes Willy (1) Clinton Bill (1) Coca Colan lisäaineet (1) Crybabies (1) Darling Alistair (1) Darwin Charles (2) Davos (1) De Grauwe Paul (2) deflaatio (2) Defoe Daniel (1) DeLillo Don (1) DeLong Brad (1) Delors Jacques (1) demokratia (1) Demos (1) Diktonius Elmer (1) Dinkespiel Ulf (2) doping (1) Dostojevski Fjodor (1) downshifting (1) Draghi Mario (2) ECB (1) EDP (1) eduskunta (5) eduskuntavaalit (2) Egypti (1) Einstein A-Go-Go (1) Einstein Albert (1) EK (2) Ekenäs BB (1) EKP (7) Elinkeinoelämän keskusliitto (2) Elinkeinoelämän valtuuskunta (1) Elonen Piia (1) elvytys (2) eläkeikä (2) eläkeiän yläraja (1) eläkeuudistus (2) Emu (5) ennusteet (1) EPP (1) Erhard Ludvig (1) Erkko Aatos (2) Ersboll Niels (1) ERVV (2) ESM (1) Espanja (3) Etelä-Afrikka (1) Etla (2) EU (8) EU-jäsenyys (1) EU-jäsenyysneuvottelut (2) EU-komissio (12) EU-maatalouspolitiikka (1) EU-vaalit (1) Euraasian liitto (1) euroalue (3) eurobondit (2) eurokriisi (16) Euroopan investointipankki (2) Euroopan keskuspankki (7) Euroopan parlamentti (3) Eurooppa (1) Eurostat (1) Eurovaalit 2014 (1) EVA (1) EVL (1) EVM (1) Facebook (1) Fadayel Eveline (1) Fallows James (1) Fama Eugene (1) Fassbinder R.W. (1) Fennovoima (2) Financial Times (2) Finanssialan keskusliitto (1) finanssijärjestelmä (2) finanssikriisi (8) Fortum (2) Forum 24 (1) Forum24 (1) Foucault Michel (1) Friedman Milton (5) Fukushima (1) fundamentalismi (1) Gad Marius (1) Galbraith J.K. (1) Galilei Galileo (1) globalisaatio (1) gogo (1) Gogol Nikolai (1) Goldman Sachs (3) Google (1) Graeber David (1) Graham Phil (1) Grahn-Laasonen Sanni (1) Great depression (1) Greenspan Alan (3) Haanpää Pentti (1) Haaparanta Pertti (2) Haavikko Paavo (1) Haavisto (1) Haavisto Heikki (4) Haavisto Pekka (3) Habermas Jürgen (1) Haikala Eino (1) Haiti (1) Hakkarainen Teuvo (3) Hakola Juha (1) Halla-aho Jussi (3) hallintarekisteri (1) hallintarekisteri Harmaa talous (1) hallitus (1) halloween (1) Halme Tony (3) Halonen Tarja (8) Hamlet (1) Hanhi Hannu (2) Hardin Garrett (1) Harju Ilkka (1) Harle VIlho (2) Hautala Heidi (4) Hayek Friedrich (1) Hazard Kaarina (2) Heinäluoma Eero (5) Heiskala Risto (2) Hellman Heikki (1) helluntaiseurakunta (1) Helsingin Sanomat (3) Helsingin Kaupunginkirjasto (1) Helsingin Sanomat (13) Helsinki Seagulls (1) henkirikokset (1) Henkirikostilasto (1) Herlin Antti (1) Herlin Ilkka (1) Herlin Niklas (1) Herlin Pekka (1) Hernesaari (1) Herodotos (1) Hietanen Risto (1) hiihto (1) Hiihtoliitto (1) Hiilamo Heikki (1) Himanen Pekka (4) Hirschman Albert O. (1) Hirvonen Markku (1) Hitler Adolf (1) HK Scan (1) Holappa Lauri (1) Holland Heidi (1) Hollande François (1) Holmberg Kalle (1) Holmström Bengt (1) Holvas Jakke (1) Honka Matti (1) Honkapohja Seppo (1) HS raati (1) Hu Jintao (1) Hufvudstadsbladet (2) HUS (1) Hyvinkää (2) HYY (1) Häkämies Jyri (3) Hämäläinen Unto (1) Härmälä Esa (2) Ihalainen Lauri (1) IK Kapital (1) ikärasismi (1) Ilaskivi Raimo (1) ilmastonmuutos (3) Image (1) IMF (8) Indignados (1) Indonesia (1) investointipankit (1) iPad (1) Irlanti (4) ironia (1) irtokarkki (1) ISMA (1) Italia (2) Itsemurhat (2) itsenäisyyspäivä (1) Itä-Häme (4) Itä-Suomen yliopisto (1) Jaakonsaari Liisa (1) Jackson Hole (1) Jackson Michael (1) Janne Kuutio (1) Japani (1) Jeskanen-Sundström Heli (1) Ji Yuemei (1) Joenpelto Eeva (1) johdannaiset (1) Jokela (1) Joku Anneli (1) Jotuni Maria (1) joulu (1) Joulupukki (2) JSN (1) julkinen sektori (1) Julkisen Sanan Neuvostoliitto (2) Jumala (1) Juncker Jean-Claude (3) Jungner Mikael (3) Jusula Jukka (1) Jyväskylän yliopisto (1) Järvi Antti (1) Jätevesiasetus (1) jääkiekko (1) Jäätteenmäki Anneli (1) K-kauppa (1) Kaarenoja Vappu (1) Kahneman Daniel (1) Kailajärvi Hannu (1) Kakkonen Kyösti (2) kalapuikot (1) Kaleva (1) Kalli Timo (2) Kallis Bjarne (2) Kalpala Asmo (1) Kaltiokumpu Oiva (1) Kambodzha (1) Kanaria (1) Kanerva Ilkka (4) Kangas Olli (1) Kangasharju Aki (1) kansalaisuus (1) kansallispuistot (1) kapitalisaatiosopimus (1) kapitalismi (3) Karhinen Reijo (1) Karjalainen Ahti (1) Kaskeala Juhani Tuomioja Erkki (1) Katainen Jyrki (21) Kauhajoki (1) Kauppakorkeakoulu (2) Keaton Buster (1) Kehittyvien Maakuntien Suomi (2) kehitysapu (2) Keinoelämän keskusliitto (1) Kekkonen Urho (3) Kela (2) kello (1) kerjääminen (1) Keskuskauppakamari (1) keskuspankki (1) keskusrikospoliisi (1) keskusta (2) keskustanuoret (1) Keskustapuolue (5) kestävyysvaje (1) Keynes J.M. (3) Kianto Ilmari (1) Kiasma (1) Kiljunen Kimmo (1) kilpailukyky (1) Kimanen Seppo (1) King Mervyn (1) Kinkel Klaus (2) kirjasto (1) Kirkko (1) kirkosta eroaminen (2) Kiviniemi Mari (5) Klimenko Viktor (1) Klondyke (1) Kobe (1) Kohl Helmut (2) Koijärvi (1) Koivisto Mauno (2) Kokkola (1) kokonaiskysyntä (1) kokoomuksen nuorten liitto (1) Kokoomus (11) Koljatti (1) kolmikanta (1) Kone (1) Kontio Kari (2) Korhonen Jarmo (1) koripallo (1) korkeakoulut (1) Korkman Sixten (4) Korpi Rauno (1) Kortelainen Anna (2) Kosken Kanava (2) Kouri Pentti (1) Kreikka (13) Kreml (1) Krim (1) Krugman Paul (3) Kuhn Thomas (1) Kullberg Rolf (1) kulta (1) Kuntien eläkevakuutus (1) Kuvaja Sari (1) Kylliäinen Antti (1) käsitehistoria (1) käsittämättömät lyhenteet (1) Laakkonen Yrjö (1) lama (2) Lama Dalai (1) Lamassoure Alain (1) Lapin Kansa (6) lapsilisät (1) Latvia (1) Lehman Brothers (4) Lehman sisters (1) lehmä (1) Lehtinen Lasse (1) Lehtomäki Paula (1) Leigh Daniel (1) leikkaukset (1) leikkaus (1) Lepakko (1) leppoistaminen (1) leverage (1) LFA (1) liberalismi (1) Liikanen Erkki (12) Lillehammerin olympialaiset (1) Lillqvist Katariina (1) Linden Suvi (1) Linna Väinö (1) Lintilä Mika (1) Lipponen Paavo (5) London School of Economics (2) Long Term Capital Management (1) Louekoski Matti (1) Lucas Robert (1) lukeminen (1) Lukuviikko (1) Luoton loppu (1) luottoluokittajat (1) Luxemburg (1) Lähde Jussi (1) Länsi-Uusimaa (1) Maahanmuutto (3) maailmanmestaruus (1) maanjäristys (1) Maaseudun tulevaisuus (1) maatalouspolitiikka (1) Madoff Bernie (2) Mallander J.O. (1) Malthus Joseph (1) Mandela Nelson (2) Mann Thomas (2) Mannerheim (1) markkinat (2) markkinayhteiskunta (3) Martta (1) Martti (1) Marx Karl (1) Maskun kalustetalo (1) Mbeki Thabo (1) MedOne (1) Mehiläinen (1) Mendel Grigori (1) Meri Veijo (1) Merkel Angela (2) Mermaid (1) Merrill Lynch (1) Metalliliitto (2) metsästys (1) Miami Heat (1) Mickelsson Max (1) Mikkkeli (1) minimipalkkas (1) Minna Ruckenstein (1) Minsky Hyman (1) Mitro Isä (1) Mokka Roope (1) Monti Mario (1) moral hazard (1) Mosambik (1) MTK (1) Mubarak Hosni (1) Mussolini Benito (1) Müller Heiner (1) Myllylä Mika (1) Münchau Wolfgang (1) Münchhausen paroni (1) Myyrmanni (1) Mäkinen Kari (1) Männistö Lasse (1) Naxos (1) Neste OIl (2) Neuvonen Aleksi (1) Neuvostoliitto (3) New Yorker (3) Newsweek (1) Niinistö Sauli (5) Niniistö Sauli (1) Njassa (1) Noitaympyrä (1) Nokelainen Petteri (1) Nokia (3) Norberg Johan (1) Nordea (7) normitalkoot (1) Nova (1) Nowotny Ewald (1) Nummisuutarit (1) nuorisotyöttömyys (1) Nuorkansallinen vapaussäätiö (1) Nykyri Ilona (1) näkymätön käsi (1) Näkymätön Mies (1) Obama Barack (1) Occupy Wall Street (1) Oddson David (1) OECD (1) Oikeusministeriö (1) oikeustoimikelpoisuus (1) Oinonen Pentti (1) Okko Paavo (1) OKM (1) Olkiluoto 3 (1) Onninen Suvi (2) OP-Pohjola (1) Oreck Bruce (1) Orivesi (1) Otava (1) Outokumpu (1) Paasikivi Juho Kusti (1) pakolaisuus (1) Palme Olof (1) palmuöljy (2) Palonen Kari (1) Pangalos Theodoros (1) pankkivero (1) Papandreou George (2) parlamentarismi (1) parlement (1) Pasanen Tauno (1) Patomäki Heikki (1) Paul Krugman (1) Paulson Hank (1) Pekka (1) Pekkala Ahti (1) Pekkarinen Jukka (3) Pekkarinen Mauri (3) Pelle Miljoona (1) Peltomäki Jukka (1) Pentikäinen Mikael (1) Penttilä Risto E.J. (1) Perheyritysten liitto (1) perintövero (1) Persson Göran (1) Pertti Haaparanta (1) peruskoulu (2) Perussuomalaiset (10) perustulo (1) perustuslaki (1) Pesonen Janne (1) Peston Robert (1) Pietikäinen Sirpa (1) Pietinen Kimmo (1) Piga Gustavo (1) Pihlström Antti (1) piispat (1) Pikkarainen Pentti (1) Pinochet Augusto (1) Plötz Alfred (1) Polanyi Karl (5) poliisi (1) politiikka (1) politrukki (1) Pori (1) Portugali (3) presidentinvaalit 2012 (1) presidentti (2) Prodi Romano (1) protesti (1) provokaatio (1) Puerto de la Cruz (1) Pula-aika (1) Pulliainen Erkki (1) Puntarpää (1) Putin Vladimir (3) Putkonen Matti (3) Puu Anna (1) Puustjärvi Anna (1) pyramidi (2) Pyykkö Mirja (1) Pyörälä Mika (1) Päihdet-Häme (1) pääministeri (2) pääomavero (1) pörssi (2) QE (4) Radio City (1) Radio Suomi (1) Raeste Juha-Pekka (1) raha (2) rahaliitto (1) Rahan kulttuuri (1) rahapolitiikka (1) Rahkonen Keijo (1) rahoitus (2) rahoitusmarkkinavero (1) Rajan Raghuram (1) rakenneuudistus (1) rasaismi (1) Ratsia (1) Ratzel Friedrich (1) RBS (1) Reagan Ronald (1) Reding Viviane (1) Rehn Olli (14) Rehula Juha (2) Reinhardt Carmen (1) Relander Jukka (2) Retuperän WBK (1) Reunanen Esa (1) Riihilahti Aki (1) Rinne Antti (1) Rogoff Kenneth (1) Rojola Lea (1) Romania (1) Roos JP (3) Round Robin (1) Ruokonen Pertti (1) Ruotsi (1) rusinapulla (1) ruuan alv (1) Ruutu Tuomo (1) Rämö Aurora (1) Räsänen Jari (1) Räsänen Päivi (2) S-ryhmä (1) S&D (1) Saarikoski Pentti (1) Saarikoski Saska (2) Saarinen Esa (1) Saga (1) Sairaanhoitaja Sari (1) SAK (3) Saksa (1) Salama Hannu (1) Salmela-Järvinen Martta (1) Salo (1) Salo Petri (1) Salo Sinikka (1) Salolainen Pertti (2) Salon Seudun Sanomat (5) Salonen Ahti M. (1) Sampo (3) San Antonio Spurs (1) Sanoma Oy (2) Sarasvuo Jari (3) Sasi Kimmo (2) Satakunnan Kansa (5) Satuli Antti (2) Sauli Mikko (1) Sauri Pekka (1) Savon Sanomat (1) Schiller Karl (1) Scholes Myron Kuparinen Susanna (1) Schulz Martin (1) SDP (13) Sehr Schnell (1) seksi (1) seniokratia (1) Shakespeare William (1) Sichuan (1) sienestys (1) Simon John (1) Sinnemäki Anni (2) Siola Anna (1) Sipilä Juha (4) Smith Adam (2) SMP (1) Snellman J.V. (2) Soini Timo (18) Soininvaara Osmo (1) Solidium (1) SONK (1) Soros George (2) Sovala Markus (1) Spotify (1) SSS (1) Standard's & Poor (1) Stanley O´Neal (1) Stern Nicholas (1) Stiglitz Joseph (1) STM (1) Stoltenberg Jens (2) Stoppard Tom (1) strategia (1) strutsi (1) Stubb Alexander (11) Sukari Toivo (2) Sulkunen Sari (1) Summers Lawrence (2) Sundbäck Veli (3) Suomen Kirjastoseura (1) Suomen Kuvalehti (1) Suomen Kuvalehti Saarikoski Saska (1) Suomen pankki (7) Suomen RH-yhtiöt (1) Suomen Tietotoimisto (1) Suomen Yrittäjät (1) Suomenlinna (1) Suomi (2) Suomi-Soffa (1) Superman (1) Surowiecki James (1) surrealismi (1) Suupohjan Osuuspankki (1) Suuri kiristys (5) Suuri lama (1) suurtyöttömyys (1) Sveitsi (1) synnytysosasto (1) Syrjälä Hanna (1) syrjäytyminen (1) Sähkönkulutus (1) sääntely (1) säästäminen (1) Söderblom Erik (1) Söderman Jacob (1) Taalasmaa Seppo (1) taantuma (2) Taipaleenmäki Marika (1) Taleb Nassim Nicholas (1) talous (3) Talouselämä (6) talouskriisi (1) talouskuri (1) talouspolitiikka (1) taloustiede (1) Tammisaari (1) Tapiola (1) tasa-arvo (3) teknologia (1) TEM (1) Tenavat (1) Tennilä Esko-Juhani (1) Teresa Äiti (1) Tervo Jari (1) Tett Gillian (1) Teuva (1) Thaler Richard (1) Thatcher Margaret (2) The Economist (1) Tilastokeskus (2) Timo Kallinen (1) TINA (1) TLTRO (1) Toivanen-Koivisto Maarit (1) Torpan Pojat (1) Townsend Joseph (1) Tragedy of the Commons (1) tranche (1) Trichet Jean-Claude (1) Triton (1) Troikka (1) Troyan Carlo (1) Tsakalotos Euklides (1) Tsipras Alexis (1) tsunami (2) Tunisia (1) Tuomioja Erkki (6) tuottavuus (1) Turhapuro Uuno (1) Turhuuksien rovio (1) Turkka Jouko (2) Turkki Teppo (1) Turun kauppakorkeakoulu (1) Turun NMKY (1) Turun Sanomat (1) Turunen Taisto (2) Tutu Desmond (1) TVO (1) tyhmyys (1) työttömyys (3) tähtisadetikku (1) Uimonen Risto (3) Ukkola Tuulikki (1) Ukraina (1) ulkoisvaikutus (1) Urho Ulla-Marja (1) Urpilainen Jutta (8) Uschanov Tommi (1) Utöya (1) uusi vuosi (1) Uusipaavalniemi Markku (1) uusiutuva energia (1) uusliberalismi (1) vaalirahoitus (2) Vakaus- ja kasvusopimus (1) Val(t)io (1) Valio (1) Valkoinen tiikeri (1) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (1) valtiontalous (1) valtionvelka (5) valtiovarainministeriö (4) van Duyn Aline (1) Vanhanen Matti (12) Vapaavuori Jan (1) Varma (1) Vartiainen Juhana (4) Vartiosaari (1) Vasemmistoliitto (1) vasemmistonuoret (1) Vasikkasaari (1) velka (1) velkaantuminen (1) velkapopulismi (1) Venäjä (1) veronkierto (3) veroparatiisi (3) veropohja (2) Verotus (1) verovähennys (1) Viheriälaakso J.V. (1) vihreät (3) Viinanen Iiro (5) Vilkuna Pekka (1) Vimärirotta (1) Virén Lasse (1) Virkkunen Henna (1) Virkkunen Janne (1) Virolainen Johannes (2) Virolainen Kyllikki (1) Virtanen Pertti (1) Vistbacka Raimo (1) vivutus (1) VM (1) von Plötz Hans (1) voodoo (1) Välijärvi Jouni (1) Väyrynen Paavo (2) Väätäinen Juha (1) Wahlroos Björn (13) Walhbeck Ville (2) Wall Street (1) Wallin Stefan (2) Ware Marilyn (1) Wettenhovi-Aspa Sigurd (1) Whately Richard (1) Wibble Anne (2) Wikileaks (1) Wikipedia (1) Williamson David (1) WinCapita (2) Wolfe Tom (1) WSOY (1) Yale (1) Ydinvoima (4) Yhdysvallat (1) Yhdysvaltain lähetystö (2) yhteisvastuu (2) yhteisövero (1) Ykkösaamu (1) Yle (1) yleinen asevelvollisuus (1) yleislakko (1) Yleisradio (3) yliopisto (1) Ylioppilaslehti (3) Ylönen Matti (1) ympäristöministeriö (1) Yrjö-Koskinen (1) YYA (1) Zizek Slavoj (1) Zyskowicz Ben (3) Älä ruoki lamaa (1) ärräpussi (1) Äänekosken Huima (1) Äänekoski (2) Äärimmäistyvyys (1)